Thursday, December 31, 2015

12-2015 White Christmas in Taiwan!

Chia Yi 1 Branch
 Yuanshan Ward
 Dongfeng Branch
 Dongfeng Branch
 Dongfeng Branch
 Nanzi Ward
 Yuanlin 2 Ward
 Yuanlin 2 Ward
 Yuanlin 2 Ward
 Yongkang 1 Ward
 Yongkang 1 Ward
 Nantou Ward
 Family Sealing (center), Chia Yi 1 Branch
Family Sealing, Puli Branch

No comments:

Post a Comment